نیروگاه بوتیا

نام طرح / پروژه: نیروگاه بوتیا
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - چترود - کاظم آباد
تاریخ شروع پروژه: ۱ اسفند ۱۳۹۱
مساحت زمین: 45 هکتار