پروژه هیپ لیچینگ مس چاه موسی

نام طرح / پروژه: پروژه هیپ لیچینگ مس چاه موسی
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شاهرود
تاریخ شروع پروژه: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰