پروژه خدمات طراحی و مهندسی کارخانه تغلیظ مس چاه فیروزه

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات طراحی و مهندسی کارخانه تغلیظ مس چاه فیروزه
کارفرما: گهرمس
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ دي ۱۳۹۷