مدیریت پیمان

ما برای مشتریانی که در حال اجرای همزمان چند پروژه مرتبط با هم یا پروژه های پیچیده و چند وجهی هستند و نیز کارفرمایانی که کنار فعالیت های اصلی خود قصد اجرای پروژه های جنبی را دارند، این امکان را فراهم می آوریم که برای اجرای پروژه های مذکور، دغدغه کمتری جهت مدیریت امور اجرایی و کنترلی پروژه خود را تجربه نموده و علاوه بر بهره مندی از خدمات تخصصی مدیریت پیمان این شرکت و جلوگیری از رشد غیر ضروری تیم اجرایی خود، زمان و نیروی خود را بر روی فعالیت های اصلی سازمان خود متمرکز نمایند.

متخصصین و مدیران شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه با تکیه بر سالها تجربه در اجرای پروژه های صنعتی و معدنی، برخورداری از دانش مدیریت پروژه و بکارگیری تخصص پرسنل فنی شرکت، آمادگی دارند به نمایندگی از کارفرمای پروژه ها، مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی آنها را بعهده گیرند و وظایف خود را در چارچوب روشها ، ضوابط و دستورالعملهایی که به تأیید کارفرما می رسد انجام دهند و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در خصوص سایر عوامل اجرایی پروژه ها (مشاورین، پیمانکاران، تامین کنندگان و ...)، مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه های اولیه و تغییرات احتمالی آن متقبل شوند و با ارائه گزارشات مستمر کارفرما را در جریان روند اجرای پروژه ها قرار دهند. خدماتی که در این خصوص به کارفرمایان محترم ارائه می شود شامل فرآیند های ذیل می باشد:

1. برنامه ریزی

شامل تدقيق هدف، تعيين محدوده و تدوين سند پروژه،  انتخاب روش اجرا،  شناسايي و آنالیز ريسك­هاي پروژه،  برآورد اوليه مدت اجرا.، برآورد اوليه هزينه اجرا، شناسايي منابع تأمين مالي پروژه، تدوين برنامه مالي و تهيه بودجه بندي طرح به شكل سالانه، تدوين برنامه زماني كلي، بررسي­ برنامه­ هاي تفصيلي پيشنهادي توسط عوامل (­مشاوران، ­پيمانكاران­، سازندگان­ و...­) به منظورهماهنگ ­سازي، تصويب و ابلاغ برنامه­ هاي مزبور در انجام هر مرحله از پروژه.

2. ارجاع كار

2-1-  ارجاع مراحل مطالعات توجيهي و طراحي

شامل تعيين شاخص هاي ارزيابي و انتخاب مشاور(ان) داخلی و خارجی مناسب، تهيه اسناد خريد خدمات مشاوره، تهيه فهرست و انجام فراخوان مشاوران،  بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي مشاوران، همکاری با کارفرما در تهیه پیش نویس قرارداد مشاور(ان)

2-2-  ارجاع مراحل مختلف عمليات اجرايي

شامل تهيه فهرست پیمانکاران واجد صلاحیت، تدوين اسناد و مدارك لازم براي برگزاري تشريفات مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه براي انتخاب پيمانكاران و تامین کنندگان کالا و خدمات، برگزاري تشريفات مناقصه )يا ترك تشريفات مناقصه در صورت لزوم(  براي انتخاب پيمانكاران و تامین­کنندگان کالا و خدمات، بررسي پيشنهادهاي عوامل شامل پيمانكاران، تامین­کنندگان کالا و خدمات

3.  مديريت بر مطالعه و طراحي

شامل تعيين استانداردهاي طراحي و كنترل آن، بررسي و تأييد توالي زماني مراحل طراحي و چگونگي انجام آن، كنترل نيروي انساني مشاور و كسب اطمينان از كفايت كمي و كيفي آنان،  كنترل قابليت نرم افزارهاي بكارگرفته شده توسط مشاور(ان)، تعيين روش نظارت بر انجام خدمات مشاور(ان)، پيگيري چگونگي پيشرفت فعاليتهاي عوامل در اجراي مفاد قراردادهاي مشاور(ان)، بررسی و تأييد تجديد نظر در مشخصات فني، بررسي و تأييد نتايج مراحل مطالعات طراحي (­پايه و تفصيلي) در انطباق با موضوع قرارداد، تحويل گرفتن اسناد مطالعات و طراحي و انجام تشريفات تصويب مطالعات و طراحي توسط كارفرما و ابلاغ آن

4. مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلي

شامل ابلاغ شروع كار به پيمانكار(ان) منتخب براي اجرا،  بررسي و تأييد روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار(ان)، بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار(ان)، تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار(ان) ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي، بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات، چگونگي انجام، زمان و استانداردهاي تجهيز كارگاه، بررسي متن قراردادهاي منعقد شده با عوامل انجام خدمات تداركات موردنياز پروژه، به منظور عملياتي نمودن آن، بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده و اصلي موردنياز براي سفارش، بررسي و تأييد روش­هاي تهيه مصالح، تجهيزات و ماشين آلات، نظارت بر فرآيند ساخت كالا و تجهيزات، انجام كنترلهاي كيفي، بازرسي فني و آزمايشهاي كارخانه­اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني، بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد، كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بیمه اي، حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتي، كنترل روش­هاي اجراي كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارك طراحي، استانداردها، كنترل رعايت استاندار­دهاي ايمني كارگاه با كسب اطمينان از كفايت اقدامات پيشگيرانه انجام شده توسط پيمانكاران.

5. مديريت كيفيت

شامل تهيه گردش كار كنترل­هاي كيفي،  شناسايي استاندارد هاي كيفي متناسب با مشخصات پروژه،  كسب اطمينان از استقرار سیستمهای كنترل كننده كيفيت، كسب اطمينان از كاليبره بودن ابزار و تجهيزات مورد استفاده در انداز­ه­گيري، بررسي، بازبيني و اعلام نظر درباره گزارشهاي سيستم مديريت كيفيت، انجام بازرسي­هاي موردي برحسب ضرورت و با استفاده از شركت­هاي تخصصي مربوط به منظور مميزي كيفيت فعاليت­هاي طراحي، خدمات تكميلي، تداركات، ساخت و نصب.

6. مديريت زمان

شامل بررسي و تأييد برنامه تفصيلي عوامل در چارچوب ساختار شكست فعاليتهاي مورد توافق،  كنترل پروژه بر اساس برنامه­ های مصوب و با استفاده از نرم افزارهاي معتبر و به صورت بهنگام، مديريت رفع عدم انطباق هاي بوجود آمده درفعالیتهای اجرايي كارگاه و انجام اقدامات جبراني، كنترل پيشرفت كار فعاليتهاي حوزه اجرا در انطباق با برنامه زماني تفصيلي قرارداد، حصول اطمینان استقرار شبكه ارتباطي بين تيمهاي كنترل پروژه طرفهاي قرارداد، انتخاب نرم افزار مناسب كنترل پروژه با توجه به مشخصات طرح و ابلاغ به عوامل ذينفع، بازنگري، بازبيني و بهنگام كردن برنامه زماني كلي و برنامه­ هاي زماني تفصيلي حسب مورد،

7.  مديريت هزينه

شامل كنترل انجام فرايندهاي پیش بینی شده به منظور تأمين نقدينگي طرح/ پروژه، ، كنترل تخصيص به موقع منابع مالي به پروژه، بررسي و تأييد اقساط پيش ­پرداخت به مشاور(ان)، عوامل خدمات جنبي و پيمانكاران ساخت و نصب ، سازندگان و تامین کنندگان،  بررسي و اعلام نظر در خصوص صورت حساب­هاي مشاور(ان)، عوامل خدمات جنبي و پيمانكاران ساخت و نصب­، سازندگان و تامین کنندگان، صدور گواهي آزادسازي تضامين مشاور(ان)، پيمانكار(ان)، سازنده يا فروشنده پس از اطمينان از تحويل شدن كامل خدمات /­كالاي موضوع قرارداد براي ابلاغ توسط كارفرما، انجام اقدامات لازم براي تسويه حساب با عوامل، تهيه گزارش نهايي از هزینه­ های مختلف انجام گرفته براي پروژه به تفكيك خدمات مشاوره و هزينه­ هاي نهايي ساخت، نصب و اجرا و ساير گزارشهاي هزينه­اي حسب نظر كارفرما

8. مديريت امور قراردادي

شامل تهيه اسناد و مدارك لازم براي انعقاد قرارداد با مشاور(ان) (مطالعه، طراحي و نظارت) و عوامل خدمات جنبي، تهيه اسناد و مدارك لازم براي انعقاد قرارداد عوامل اجرايي شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط، تنظيم پیشنویس قرارداد عوامل شامل مشاور(ان) (مطالعه، طراحي) و عوامل انجام خدمات جنبي و پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط، بررسي و اعلام نظر در مورد نوع و مبلغ تضامين قراردادهاي عوامل شامل مشاور(ان)، عوامل انجام خدمات جنبي ، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط، تأييد تضامين قراردادهاي عوامل شامل مشاور، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و ساير عوامل، تعيين نوع و مبلغ بيمه نامه­هاي عوامل شامل مشاوران، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط به منظور ايجاد پوشش هاي لازم بيمه اي، كسب تصويب كارفرما در مورد تغييرات قراردادي، تهيه ابلاغيه هاي قراردادي (اخطار ، جريمه ، تعليق و...)، بررسي و اظهارنظر در مورد ادعاهاي مشاوران، پيمانكاران ساخت و نصب، تداركات و تأمين كالا، بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش تأخيرات در مراحل مختلف، بررسي و اعمال جرائم و پاداش ها طبق مفاد قرارداد، صدور گواهي هاي موردنياز براي تسويه حساب نهايي با عوامل مبتني بر گواهي بخش هاي تخصصي مرتبط

9. مستندسازي

شامل بررسي، طبقه بندي و نگهداري مدارك، صورتجلسات و ساير اسناد توليد شده در دوره پديدآوري طرح/پروژه، مستند سازي اقدام هاي مديرطرح، اعلام كفايت نقشه هاي چون ساخت و اسناد و مدارك توليد شده توسط عوامل براي تسليم به كارفرما، تهيه پرونده هاي مستندسازي تلفيقي، ايجاد امكانات دسترسي سهل كارفرما يا افراد معرفي شده توسط كارفرما به مستندات

10.رسيدگي كارشناسي و اظهارنظر در مورد وظايف غيرقابل واگذاري:

شامل اعلام نظر كارشناسي قبول تضمينها و دستور تمديد، آزاد كردن، ضبط يا واريز آنها، اعلام نظر كارشناسي تصويب تغيير مبلغ و مدت قرارداد، اعلام نظر كارشناسي تغيير مشخصات فني، تغيير سيستمها و اجزاي اصلي كار، اعلام نظر کارشناسی در مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحي، اعلام نظر كارشناسي تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي كار، اعلام نظر كارشناسي تعليق، خاتمه و فسخ قرارداد،  اعلام نظر كارشناسي.