مرکز یادگیری میدکو حرکتی مستمر بر مدار دانایی

مرکز یادگیری میدکو

حرکتی مستمر بر مدار دانایی

 

این مرکز با مأموریت گسترش مفاهیم، ارتقای توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری بهینه همکاران در حل چالش‌های مهم میدکو و با هدف توسعه و ارتقای قابلیت‌های کسب و کار، هم راستا با اهداف کلان میدکو در تمامی سطوح همکاران، ایجاد شبکه و انجمن‌های حرفه‌ای از متخصصان کسب و کار مشتمل بر همکاران داخل و خارج از میدکو و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده در کلاس جهانی؛ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

با توجه به راهبری موفق مرکز یادگیری و برنامه ریزی اقدام های مثبت و پیشرو در این زمینه در ممسکو،  این مأموریت و هدف مهم به شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان راهبر اصلی مرکز، محول شده است.