حفاظت از محیط زیست

به روز بودن تکنولو‍ژی و مد نظر قراردادن شاخص های جهانی و سازگاری با محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت موضوعاتی است که همواره در استراتژی های هلدینگ بمورد تأکید قرارگرفته است و این امر‌ سبب می شود همواره در شناسایی و ارزیابی تکنولوژی ها این معیارها مورد توجه قرار گیرد.

کمیته محیط زیست در هلدینگ با عضویت مدیران ارشد به منظورسیاستگزاری وتعیین راهبردهایزیست محیطی تشکیل گردیده است.

مباحث مربوط به محیط زیست اصولاًدرمحل اجرای طرحها و پروژه هاموضوعیت می‌یابدواین مهم با توجه به طراحیهای اولیه و تطبیق شرایط بااستانداردهای زیست محیطی در مرحله انتخاب تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است.

هر طرح از ابتدا دارای گزارش EIA (ارزیابی زیست محیطی) است و در تمام قراردادها کلیه پارامترهای زیست محیطی توسط سازندگان و طراحان مشخص و بعنوان ارقامی که گارانتی شده هستند باید در پایان طرح تحویل شوند. از جمله در ارتباط با آب، هوا، خاک، صدا و مصارف انرژی لذا تمام تجهیزات حفظ کننده محیط زیست در طرح گنجانیده شده و در هزینه ها منظور می گردند. بعنوان مثال پالایشگاه تصفیه گازهای خروجی و کارخانه خنک کردن کک با گاز خنثی (CDQ) که بجای آب که آلودگی بالا پیدا می‌کند استفاده می‌شود.در کارخانه‌ها،‌ تجهیزات تصفیه آب و برگشت آن،‌ تجهیزات تکنولوژیهای کاهش مصرف انرژی، غبار گیرها،‌ نیروگاه برای استفاده از گازهای خروجی منظور گردیده استکلیه طرحها در استان کرمان و نزدیک به معادن و نزدیک به یکدیگر طراحی شد. تکنولوژی احیاء مستقیم با گاز برای کمک به ملاحظات زیست محیطی و فراهم بودن گاز در کشور انتخاب شد. معهذا در توسعه آن در واحد دوم فولادسازی، ظرفیت با تکنولوژی جدیدتر افزایش یافت که مصرف انرژی را کاهش و لذا کاهش آلودگی است.

در صنعت مس که بعلت واحد ذوب آن بشدت گازSO2 ایجاد می‌گردد که در سرچشمه علاوه بر باران اسیدی تمام منطقه را آلوده کرده است. از جدیدترین تکنولوژی کانادایی در دنیا بنام بیولیچینگ استفاده می‌شود که در ظرفیت میدکو اولین بار در دنیاست و تکنولوژی‌های انتخابی بالاترین در سطح جهانی استفاده از گازها،‌آبها و پسماندها و مصرف انرژی و کاهش قیمت حمل و نقل است.