برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه HSEC

ایمنی، بهداشت، محیط زیست و جامعه به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی بین المللی و ملی، در سطح شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و شرکتهای تابعه آن، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده وایجاد وحدت رویه متناسب با  نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی میدکو در صنایع معدنی، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملکرد و ایجاد امکان سیاستگذاری جامع و ایجاد مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه HSEC با رویکردی فعالانه و پیشبینانه در جهت انطباق کامل با الزامات و قوانین HSEC ، در حوزه ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و جامعه، یک نیاز اولیه و مهم است. که در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و جامعه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تدوین شده است.

امید است با مبنا قرار گرفتن چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و جامعه در تمام فعالیتهای هلدینگ میدکو و شرکت های تابعه، بستر عملکرد برنامه ریزی شده و موثر در تولید محصولات در شرایط ایمن و با حداقل بیماری ها و توام با صیانت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک همه نسل ها، در سطح مجموعه شرکتهای هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه همگام و همتراز با بهترین شرکتها در سطح بین المللی و ملی فراهم گردد.