محمدجعفر اکرام جعفری

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

رضا اشرف سمنانی

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

بیژن سرانجام

  • سمت: عضو هیئت مدیره

علیرضا ابراهیمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

مهدی ثقفی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

مهنا معتضد منجمی

  • سمت: مدیرعامل

  • ایمیل: m.monadjemi@memseco.com