هیات مدیره و مدیرعامل

مهنا معتضد منجمی

  • سمت: مدیرعامل

  • ایمیل: m.monadjemi@memseco.com