پروژه سرب و روی مهدی آباد (انبار دانه درشت)

نام طرح / پروژه: پروژه سرب و روی مهدی آباد (انبار دانه درشت)
کارفرما: شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰