پروژه خدمات مهندسی مشاوره طراحی نوارنقاله انتقال آهک و بارگیری گندله مجتمع فولاد بوتیا

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات مهندسی مشاوره طراحی نوارنقاله انتقال آهک و بارگیری گندله مجتمع فولاد بوتیا
کارفرما: شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۵ مرداد ۱۳۹۸