پروژه خدمات مهندسی مشاور پروژه احداث واحد تولید فروسیلسیم

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات مهندسی مشاور پروژه احداث واحد تولید فروسیلسیم
کارفرما: شرکت فروسیلیس غرب پارس
تاریخ شروع پروژه: ۴ شهريور ۱۳۸۹