خط انتقال دو مداره kV132 بابک مس

نام طرح / پروژه: خط انتقال دو مداره kV132 بابک مس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 60مگاوات
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - خاتون آباد
تاریخ شروع پروژه: ۴ شهريور ۱۳۹۱