پست 400/33kV بردسیر

نام طرح / پروژه: پست 400/33kV بردسیر
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - بردسیر
تاریخ شروع پروژه: ۱ فروردين ۱۳۹۰