پست 230/20kV سیرجان

نام طرح / پروژه: پست 230/20kV سیرجان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - سیرجان
تاریخ شروع پروژه: ۱۹ مهر ۱۳۹۰