تامین و توزیع برق پایدار و روشنایی پیرامونی طرح زیرساخت و دوربین های دیجیتال

نام طرح / پروژه: تامین و توزیع برق پایدار و روشنایی پیرامونی طرح زیرساخت و دوربین های دیجیتال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۹ مهر ۱۳۹۱