خدمات نظارت بر پروژه احداث طرح انتقال آب تصفیه خانه پساب زرند

نام طرح / پروژه: خدمات نظارت بر پروژه احداث طرح انتقال آب تصفیه خانه پساب زرند
کارفرما: فولاد بوتیای ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور (نظارت کارگاهی و عالیه) این پروژه انتخاب گشت و کار خود در پروژه را از سال 1395 آغاز کرده است.همچنین شرکت توسعه نفت و گاز محمدیان به عنوان پیمانکار در این پروژه فعالیت دارد.

موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - کرمان - جنب سایت فولاد بوتیا
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵
داستان موفقیت:

ایستگاه پمپاژ این پروژه در کنار کارخانه فولاد بوتیا احداث شده و بخشی از آبی را که از فاضلاب کرمان به سمت کارخانه بوتیا می آید را به سمت کارخانه فولاد زرند هدایت می نماید.