خدمات مهندسی و نظارت بر احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب کرمان

نام طرح / پروژه: خدمات مهندسی و نظارت بر احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب کرمان
کارفرما: فولاد بوتیای ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷