خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کک سازی زرند

نام طرح / پروژه: خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کک سازی زرند
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مهندس مشاور و ناظر این پروژه انتخاب گشت و کار خود را از سال 1389 آغاز نمود و درسال 1393 به پایان رساند.مجتمع ککسازي فولاد زرند ایرانیان از واحدهاي مختلفی تشکیل شده است که اصلیترین آنها واحد ککسازي و واحد تصفیه گاز است. واحد ککسازي، خود از بخشهاي مختلفی از جمله کارگاه آماده سازي زغالسنگ، کارگاه تولید کک و سیستم سرندکردن و انبارش کک تشکیل شده است. همچنین آمونیاك زدایی، بخشهاي مختلف واحد تصفیه گاز این مجتمع را تشکیل میدهند.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 800 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: در 7 کیلومتري شهرستان زرند و در مجاورت مجتمع ککسازي شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ شهريور ۱۳۸۸
مقادیر کارهای اصلی پروژه: کارهای شاخص شرکت: 1- تطبیق قرارداد شرکت فولاد زرند- شرکت مانا با قرارداد شرکت مانا - MCC و رفع تناقض های قراردادی. 2- جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش کیفیت کک تولید شده، پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت جهت استفاده از تکنولوژی خاموش سازی کک به روش خشک (CDQ) مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد. 3-به منظور جلوگیری از نشت گاز و آب بندی کامل دربها و افزایش طول عمر آجر نسوزها پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت در خصوص نصب دربهای Flexible کوره اجرا شد. 4- اضافه شدن واحد جداسازی بنزول خام به پیشنهاد شرکت معیارصنعت صورت گرفت.
داستان موفقیت:
1- تطبیق قرارداد شرکت فولاد زرند- شرکت مانا با قرارداد شرکت مانا - MCC و رفع  تناقض های قراردادی.
2- جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش کیفیت کک تولید شده، پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت جهت استفاده از تکنولوژی خاموش سازی کک به روش خشک (CDQ) مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد.
3-به منظور جلوگیری از نشت گاز و آب بندی کامل دربها و افزایش طول عمر آجر نسوزها پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت در خصوص نصب  دربهای Flexible  کوره اجرا شد. 
4- اضافه شدن  واحد جداسازی بنزول خام به پیشنهاد شرکت معیارصنعت صورت گرفت.