کارخانه گندله سازی سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: کارخانه گندله سازی سیرجان ایرانیان
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2500000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - سیرجان
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲