پروژه اکتشاف تکمیلی و ژئوتکنیک معدن مس چاه موسی و قله سوخته

نام طرح / پروژه: پروژه اکتشاف تکمیلی و ژئوتکنیک معدن مس چاه موسی و قله سوخته
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: جنوب شهر شاهرود
تاریخ شروع پروژه: ۲ خرداد ۱۳۹۹