خدمات نظارت در اجرای طرح اکتشاف تکمیلی معدن سرب و روی چنگوره

نام طرح / پروژه: خدمات نظارت در اجرای طرح اکتشاف تکمیلی معدن سرب و روی چنگوره
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: روستای نیکویه، تاکستان، قزوین
تاریخ شروع پروژه: ۱۳ تير ۱۳۹۹