مشاوره طراحی و فنی فولاد سیرجان

نام طرح / پروژه: مشاوره طراحی و فنی فولاد سیرجان
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰