انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات معادن کوچک و متوسط

نام طرح / پروژه: انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات معادن کوچک و متوسط
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
تاریخ شروع پروژه: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰