ارائه خدمات پژوهشی و مطالعات معین اقتصادی شهرستان کوه سرخ

نام طرح / پروژه: ارائه خدمات پژوهشی و مطالعات معین اقتصادی شهرستان کوه سرخ
تاریخ شروع پروژه: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰