انجام مطالعات جهت استحصال فلزات گرانبها از باطله فرآیند مس کاتدی

نام طرح / پروژه: انجام مطالعات جهت استحصال فلزات گرانبها از باطله فرآیند مس کاتدی
کارفرما: بابک مس ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰