پروژه جورک ممرادکو

نام طرح / پروژه: پروژه جورک ممرادکو
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰