پروژه دره رحیم

نام طرح / پروژه: پروژه دره رحیم
تاریخ شروع پروژه: ۲۸ اسفند ۱۳۸۸