پروژه معدن چاه فیروزه

نام طرح / پروژه: پروژه معدن چاه فیروزه
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰