پروژه خدمات طراحی و مهندسی و نظارت بر بهینه سازی خط تولید زغال شویی پروده

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات طراحی و مهندسی و نظارت بر بهینه سازی خط تولید زغال شویی پروده
کارفرما: شرکت زغالسنگ پروده
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۶