مشاوره و نظارت

انتخاب و استفاده از خدمات مشاوره حرفه ای، در موفقیت پروژه ها و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آنها انکار ناپذیر و حیاتی است. مشاور می تواند در روند اجرای پروژه هدایت فنی امور پروژه را بر عهده گرفته و در مقاطع حساس و نقاط عطف اجرای پروژه، کارفرمایان را در دستیابی به تصمیم های درست و به موقع یاری نماید. در این راستا، میزان تخصص، تجربه و نیز تعهد مشاور به تامین منافع پروژه، اساسی ترین عامل در انتخاب و بکارگیری مشاور جهت تضمین نیل به موفقیت پروژه است.

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه با بکارگیری متخصصین با تجربه در زمینه ارائه خدمات مشاوره و نظارت (عالیه و کارگاهی) در حوزه های معدن و صنایع معدنی، ساختمان و ابنیه و تولید، انتقال و توزیع نیرو  و با اتکاء به پیشینه خود در ارائه خدمات به کارفرمایان در پروژه های متعدد، آمادگی دارد توان و دانش خود در این زمینه ها را در خدمت مشتریان داخلی و بین المللی قرار داده و همگام با مشتری در تمامی مراحل اجرای پروژه (از مطالعات اولیه تا تکمیل و تحویل پروژه)، ایشان را در دستیابی به منافع پایدار یاری نماید.

اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

 

1) فرآیند مشاوره و نظارت عالیه 

1-1 ) خدمات ارجاع کار

شامل بررسی اطلاعات و مدارک پروژه ، بررسی کفایت اطلاعات و مدارک پروژه و در صورت لزوم تکمیل آن، ارزیابی توان اجرای کار، تهیه مدارک فراخوان نخست، تهیه مدارک دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار، تهیه مدارک دعوت به ارائه پیشنهاد، همکاری با کمیسیون مناقصه کارفرما برای تعیین معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها، ارزیابی فنی پیشنهادها و تهیه گزارش مربوطه ، تنظیم اسناد و مدارک پیمان

1-2) خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار

شامل تهیه برنامه سطح بندی کنترل پروژه و نظارت بر ایجاد سیستمهای کنترل پروژه از سوی پیمانکار، بررسی و تصویب برنامه تفصیلی فعالیتهای مهندسی­، تدارک کالا­، ساختمان و نصب­، راه اندازی و تحویل به وسیله پیمانکار، تهیه نمودار سازمان اجرائی پروژه و تعیین شرح کلی وظایف عوامل اجرائی و نحوه ارتباط بین آنها، بررسی و تائید روش گردش کار و فرمها­، دستورالعمل ها و مدارک مربوط­، که به وسیله پیمانکار تهیه می­شود، ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیتهای پروژه و عوامل اجرائی آن،دریافت گزارش های دوره ای فعالیتهای مهندسی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، راه اندازی و تحویل از عوامل اجرائی مربوط و بررسی آنها، تهیه گزارش ماهانه جمع بندی شده پیشرفت فعالیتهای پروژه شامل مهندسی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، راه اندازی و تحویل و مقایسه کار و هزینه انجام شده با برنامه زمانی و بودجه ، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه ، ارائه راه حل برای جبران آنها و پیش بینی هزینه سه ماه آینده، بهنگام کردن برنامه ها در دوره های تعیین شده در اسناد و مدارک قرارداد با توجه به پیشرفت کار و براساس گزارشها و تحلیهای دریافتی

1-3) خدمات مرحله طراحی و مهندسی

شامل تائید استانداردهای مهندسی و روشهای طراحی، بازرسی فرآیند مهندسی و حصول اطمینان از به کار گماردن افراد واجد صلاحیت ، با منابع و تجهیزات کافی، حصول اطمینان از وجود سیستم اطلاعات موثر بین گروههای مهندسی که با یکدیگر فصل مشترک دارند، حصول اطمینان از وجود روش بازبینی و کنترل کیفیت فعالیتهای مهندسی، بررسی ، تائید کمیت ، کیفیت و استاندارد تهیه مدارک فنی، نقشه­ها­، دستورالعمل­ها و تائید طبقه بندی آنها، کنترل پیگیری انجام تعهدات قرارداد، در امور مهندسی،تصمیمگیری در مورد تغییر کارهای مهندسی ، ضمن انجام خدمات پیش می آید و در قرارداد پیش بینی نشده است، بررسی و تائید انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی ، برای تائید کارفرما، بررسی و تائید فهرست وسائل آزمایشگاهی و ابزار خاص، کنترل و تائید بخش از نقشه ها ، مدارک و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله پیمانکار ، که طبق قرارداد باید به تائید کارفرما برسد، بررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادی پیمانکار در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورتهای اجرائی و در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تامین نیازهای برنامه زمانی، پیگیری تهیه دستورالعمل های نصب و راه­اندازی تجهیزات و ماشین آلات از سوی پیمانکار و تائید کفایت مدارک، بررسی و تائید دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در کارگاه­، یا پس از نصب، نگهداری نقشه­ها و مدارک فنی تولید شده برای پروژه تا پایان کار و تحویل آنها به کارفرما، بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش­بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی طرح

4-1) خدمات مرحله تامین کالا (مواد ، مصالح و تجهیزات )

شامل حصول اطمینان از انجام فعالیتهای تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات شامل ، ساخت ، بازرسی فنی ، بیمه ، حمل ، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی، حصول اطمینان از انجام خدمات بازرسی فنی در کارخانه سازنده تجهیزات، بازبینی و تائید مدارک فنی­، به منظور تطابق مشخصات فنی آنها با شرایط قرارداد­و استانداردهای مجاز، بازبینی و تائید دستورالعملهای آزمایشهای کارخانه­ای­، به منظور تطابق مشخصات فنی آنها با شرایط قرارداد و استانداردهای مجاز، حصول اطمینان از تهیه سیستم کد گزاری و انبارداری­، گردش انبار و مدارک انبار

5-1) خدمات مرحله ساختمان و نصب

شامل همکاری با کارفرما و مشارکت در تحویل کارگاه به پیمانکار، بررسی و تائید طرح جانمایی تجهیز کارگاه ، تهیه شده به وسیله پیمانکار در چارچوب طرح کلی تجهیز کارگاه، ایجاد و حفظ هماهنگی عملیات پروژه ، با پروژه های دیگر که دارای ارتباط و تاثیر متقابل با این پروژه هستند، برنامه ریزی جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم ، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار­، ثبت و صورت جلسه تصمیمهای گرفته­، و پیگیری انجام آنها،کنترل مستمر پیشرفت کار،تائید صلاحیت پیمانکاران دست دوم، بازبینی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای پروژه و حصول اطمینان از تناسب آنها، مطلع ساختن فوری کارفرما از هرگونه رویداد غیر متعارف ، یا مساله پیش بینی نشده در پروژه، کنترل نحوه نگهداری و انبارداری مواد ، مصالح و تجهیزات، کنترل تکمیل عملیات ساختمان ، نصب ، پیش راه اندازی و صدور گواهی تکمیل مکانیکی برای شروع راه اندازی، تهیه فهرست مدارک ، مواد و مصالح و تجهیزات ، وسائل ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت باقیمانده پس از اتمام کار و مشخص کردن مالکیت آنها، تعیین تکلیف ساختمانهای موقت ، پیگیری برچیدن یا تخریب تاسیسات و ساختمانهای موقت ، جمع آوری و خارج نمودن مواد ، مصالح و پاکسازی کارگاه

6-1) خدمات نظارت بر کیفیت

شامل بررسی و تائید نیروی انسانی کنترل کیفی و حصول اطمینان از به کارگیری افراد واجد صلاحیت با تجهیزات کافی برای انجام خدمات نظارت و بازرسی فنی، حصول اطمینان از رعایت روشها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای ساخت، حصول اطمینان از رعایت روشها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای ساختمان و نصب، حصول اطمینان از رعایت روشها و ضوابط کنترل کیفیت مواد ، مصالح و تجهیزات، حصول اطمینان از کاربرد روشهای مناسب برای اجرای کار، بررسی و کنترل ایجاد واحد کنترل کیفی در تشکیلات سازمانی پیمانکار

7-1)  خدمات مرحله راه اندازی و تحویل

شامل حصول اطمینان از تدارک نیازهای دوره راه اندازی و بهره برداری آزمایشی، حصول اطمینان از وجود تمام مجوزها و گواهی های که قبل از راه اندازی لازم باشد، حصول اطمینان از انجام تمام کنترلها و بازرسی های ایمنی و رعایت کامل نکات ایمنی برای شروع راه اندازی، هماهنگی فعالیتهای راه اندازی و عوامل درگیر ، نظارت بر انجام آزمایشهای راه اندازی ، و تائیدیه ها و گواهینامه های لازم در مراحل مختلف راه اندازی، هماهنگی فعالیتهای بهره­ برداری آزمایشی و عوامل درگیر ، نظارت بر انجام آزمایشهای کارآیی­، و صدور تائیدیه ­ها و گواهینامه­ های لازم در مراحل مختلف بهره­ برداری آزمایشی­، و آزمایشهای کارآیی و مقایسه با ضوابط کارای تعیین شده در قرارداد­، تعیین میزان انحراف آنها و اعمال جرائم در صورت لزوم­، حصول اطمینان از تهیه گزارش نتایج آزمایش، نظارت بر انتقال اسناد و مدارک پروژه به بهره بردار، مستند سازی و تهیه تاریخچه پروژه طی اجرای آن و تحویل به کارفرما

8-1) خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی

شامل بازرسی و نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین، رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین و تهیه فهرست آنها و پیگیری رفع نواقص آنها، نظارت بر رفع نقص و حصول اطمینان از رفع آنها و انجام کارهای ترمیمی از سوی عوامل مربوط و تائید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص، حصول اطمینان از انجام تمام تعهدات و خدمات مهندسی­، بازرسی فنی­، تدارکاتی و اجرائی مربوط به دوره تضمین، صدور گواهی اتمام دوره تضمین­، به منظور آزاد کردن تضمین قراردادها، شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی

 

9-1) خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ، امور حقوقی قراردادها

شامل بازبینی و بهنگام کردن برآورد هزینه پروژه، بررسی و اعلام نظر نسبت به بودجه و اعتبارات پیش بینی شده­، به منظور اصلاح برنامه مالی پروژه، کنترل و تائید پرداختها و صورتحسابهای تهیه شده به وسیله پیمانکار­، به منظور پرداخت از سوی کارفرما، تائید تغییر کارها و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان، حصول اطمینان از انطباق هزینه های پروژه با بودجه تعیین شده ، بررسی هزینه ها در دوره های مناسب و حصول اطمینان از تامین و تخصیص مناسب آنها، تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکار و رسیدگی موارد اختلاف، کنترل و تائید ضمانتنامه های ارائه شده توسط پیمانکار، کنترل و تائید بیمه نامه های تسلیم شده از سوی پیمانکار، رسیدگی تاخیر قرارداد و تعیین میزان مجاز و غیر مجاز آنها و تهیه گزارش مربوط، پیگیری برقراری انواع بیمه های لازم ، پیگیری امور بیمه و وصول خسارت در موقع بروز خسارت، کنترل انجام تعهدات قراردادی و رعایت مفاد قراردادها، تائید آزاد کردن تضمینهای قرارداد، پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدات آن

 

2) فرآیند خدمات نظارت کارگاهی

 نظارت بر کلیه عملیات اجرایی و نصب پیمانکاران بر اساس نقشه ها، مشخصات فنی و برنامه زمانبندی و کنترل موارد ایمنی در کارگاه از شروع پروژه تا پایان راه‌اندازی و تحویل موقت کار، حصول اطمینان از رعایت دستورالعملهای کنترل کیفیت مواد ، مصالح و تجهیزات و رعایت ضوابط زیست محیطی