مدیریت پروژه

بکارگیری دانش مدیریت پروژه در اجرای پروژه ها می تواند علاوه بر افزایش کارآیی منابع در چارچوب زمانی مصوب پروژه، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ منطبق با برنامه ریزی اولیه و با کیفیت مورد پذیرش حاصل نماید. به عبارت دیگر هریک از عوامل اجرای پروژه (کارفرما، پیمانکار، تامین کننده و ...) با بکار گیری دانش مدیریت پروژه می تواند نتایج رضایت بخشی را برای خود و دیگر عوامل درگیر پروژه رقم زند.

در این راستا متخصصین ما می توانند با قرار گرفتن در کنار تیم مدیریت پروژه مشتری، ضمن حصول شناخت کاملی از قوانین، آیین نامه ها و رویه های سازمانی مشتری و فرهنگ و روابط حاکم بر سازمان، تیم مدیریت پروژه را در تعریف چارچوب و رویه های مدیریت پروژه متناسب با شرایط پروژه و سازمان ذینفع آن یاری می نماید. ما با در اختیار داشتن بیش از 10 متخصص دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از انجمن مدیریت پروژه امریکا، خدمات خود را در زمینه های زیر به مشتریان ارائه می نمایند:

 

  1. مشاوره در خصوص تشکیل دفتر مدیریت پروژه وشناسایی و برنامه ریزی در خصوص ملزومات آن
  2. مشاوره در زمینه برنامه ریزی، هدایت و کنترل حوزه های دهگانه مدیریت پروژه (محدوده، زمان، هزینه، منابع، کیفیت، ارتباطات، تدارکات، ریسک، ذینفعان و یکپارچگی)
  3. تهیه فرمت ها، دستورالعمل ها و رویه های مورد نیاز برنامه ریزی و پایش فعالیت های مدیریت پروژه و همکاری با تیم مدیریت پروژه در تکمیل، پایش و به روز رسانی آنها
  4. آموزش پرسنل مشتری در خصوص مباحث مدیریت پروژه
  5. پایش تطابق روند اجرای پروژه با دستورالعمل ها، رویه ها و برنامه های از پیش تعیین شده