مرتضی کتابی

 • سمت: مدیر امور پروژه ها

 • ایمیل: m.ketabi@memseco.com

علی موسایی

 • سمت: مدیر امورمهندسی و توسعه فن آوری

 • ایمیل: a.mousaei@memseco.com

محسن میرعلی

 • سمت: مدیر مالی، اداری و بازرگانی

 • ایمیل: m.mirali@memseco.com

حمیدرضا وکیلی

 • سمت: رئیس بخش بازاریابی و توسعه کسب و کار

 • ایمیل: h.vakili@memseco.com

کی آرش حبیبیان

 • سمت: رییس بخش توسعه مدیریت و فن آوری اطلاعات

 • ایمیل: k.habibian@memseco.com

آذر ترکمان اسدی

 • سمت: رئیس بخش مالی

 • ایمیل: a.asadi@memseco.com

محمدرضا منصورکیایی

 • سمت: رئیس بخش سرمایه انسانی

 • ایمیل: M.Kiaei@memseco.com