مهنا معتضد منجمی

 • سمت: مدیرعامل

 • ایمیل: m.monadjemi@memseco.com

مرتضی کتابی

 • سمت: مدیر امور پروژه ها

 • ایمیل: m.ketabi@memseco.com

رضا اشرف سمنانی

 • سمت: رئیس هیئت مدیره

علی موسایی

 • سمت: مدیر امورمهندسی و توسعه فن آوری

 • ایمیل: a.mousaei@memseco.com

محمدجعفر اکرام جعفری

 • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

محسن میرعلی

 • سمت: مدیر مالی، اداری و بازرگانی

 • ایمیل: m.mirali@memseco.com

لهراسب اختیاری

 • سمت: مشاور

 • ایمیل: l.ekhtiari@memseco.com

مهدی ثقفی

 • سمت: عضو هیئت مدیره

حمیدرضا وکیلی

 • سمت: رئیس بخش بازاریابی و توسعه کسب و کار

 • ایمیل: h.vakili@memseco.com

بیژن سرانجام

 • سمت: عضو هیئت مدیره

کی آرش حبیبیان

 • سمت: رییس بخش توسعه مدیریت و فن آوری اطلاعات

 • ایمیل: k.habibian@memseco.com

علیرضا ابراهیمی

 • سمت: عضو هیئت مدیره

سیدوفا طاهری

 • سمت: رئیس امور حقوقی و قرادادها

 • ایمیل: v.taheri@memseco.com

حمید بهمنی

 • سمت: رئیس بازرگانی

 • ایمیل: h.bahmani@memseco.com

آذر ترکمان اسدی

 • سمت: رئیس بخش مالی

 • ایمیل: a.asadi@memseco.com

محمدرضا منصورکیایی

 • سمت: رئیس بخش سرمایه انسانی

 • ایمیل: M.Kiaei@memseco.com